اطلاعیه ها / کرمان

متن تعهد محضری ویژه پرسنل فوریتهای کرمان

تاریخ:۱۳۹۶/۱۲/۱۰        توسط: مدیر سیستم        تعداد مشاهده: ۷۴۴۷

در تاریخ تحریر در دفترخانه حضور بهم رسانید متعهد به مشخصات فوق الذکر و بعد از حضور در کمال صحت و سلامت و بدون جبر و اکراه اظهار و اقرار نمود نظر به اینکه اینجانب متقاضی استخدام در شرکت ثمین گستر کارمانیا ( طرف قرارداد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان) در حیطه بهداشت و درمان می باشم بدین وسیله متعهد می گردم در صورتی که به هر دلیل قبل از اتمام قرارداد خود از ادامه همکاری با شرکت مذکور انصراف دهم تا یک ماه قبل از موعد مذکور ، انصراف خود را کتبا به دفتر شرکت اعلام نمایم و چنانچه که کل مدت همکاری اینجانب با شرکت ثمین گستر کمتر از یک ماه باشد و یا انصراف کتبی خود را در موعد فوق الذکر اعلام ننمایم هیچ گونه ادعایی در خصوص مطالبات معنونه قانون کار و سازمان بیمه تامین اجتماعی خود از شرکت ثمین گستر را نخواهم داشت . و با توجه به اینکه اموال دولت اعم از منقول و غیرمنقول به واسطه کار در اختیار اینجانب قرار خواهد گرفت ضمن تعهد و التزام شرعی و قانونی مبنی بر مراقبت لازم و استفاده صحیح آنها در موارد معینه ، شرکت مذکور و یا مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان می تواند هر گونه خسارت احتمالی وارده توسط اینجانب به این اموال را طبق نظر کارشناسی از محل حقوق و مزایا یا چک و سفته های اینجانب برداشت و تامین و جبران نماید .بدین وسیله اینجانب حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را تحت هر عنوان از عناوین حقوقی و در تمامی مراجع اداری و انتظامی و قضائی و شبه قضائی و اداره کار ، رفاه و امور اجتماعی و هر مرجع ذیصلاح دیگر را در تمام موارد فوق از خود سلب و ساقط می نمایم.

دانلود متن